zondag 18 februari 2018

Jan de With en de VOC retourvloot van 1746

De Deense Dokkumer Jan de With, geboren als Jens True, maakte carrière bij de VOC. Als 14-jarige zoon van Niels Poulsen True was hij met twee broers uit Aarhus naar de Republiek gekomen, waar hij bij de kamer Amsterdam aanmonsterde op de in 1719 gebouwde Midloo.
Dit schip vertrok op 31 mei 1729 vanaf de rede van Texel naar Batavia.

Na vijf jaren in de Oost keerde hij (aangeduid als 'van Koppenhage') terug om in 1736 als derdewaak met het spiegelretourschip Castricum weer te vertrekken.
Zijn carrière verliep voorspoedig want een jaar later was hij op de terugkerende Hofwegen, een fluitschip, al benoemd tot schipper bij de VOC-kamer Rotterdam.

In 1746 werd Jan de With door de gouverneur-generaal Van Imhoff (een Oostfries) benoemd tot commandeur van de gehele retourvloot. Deze vloot bestond uit negen schepen: Leijden (waarop hijzelf aan boord was), Reijgersdaal, Hoogersmilde, Duijnhof (kamer Amsterdam), Spaanderwout, Nieuwlant (kamer Zeeland), De Voorsigtigheijd (kamer Delft), Brouwer (kamer Hoorn) en 't huijs Perzijn (kamer Enkhuizen).

Van deze reis is het verslag van De With aan de Heeren Zeventien bewaard gebleven, dat door Geert van der Veer als transcriptie is opgenomen in zijn boek Van Haersma en Van Haersma de With op pag. 91 - 95. Jan de With was de stamvader van dit geslacht.

Uit het verslag valt op te maken dat De With zo goed mogelijk de discipline in de vloot handhaafde maar dat door de weersomstandigheden constant de andere schepen uit beeld verdwenen. Het lijkt dan ook een godswonder dat ze allemaal behouden in patria aankwamen.
De gouden erepenning die hij als dank in ontvangst mocht nemen is hedentendage nog in de collectie van Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Bovendien heeft het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek het bijzondere bloemenschip, uit kostbaar ivoor gesneden, dat hij vanuit het Chinese Kanton meenam.

Jan de With trad als kapitein ter zee in dienst van de Friese Admiraliteit. In 1758 kocht hij het landgoed Staniastate bij Oenkerk. Hij noemde het Hofwegen, naar het schip waar hij zes jaar lang schipper op was geweest.
Op 19 april 1750 trouwde hij te Dokkum met Wikjen Michiels Minnema die eerder getrouwd was (in 1746) met de Dokkumer Hendricus Canter Visscher.
Jan de With is in 1781 begraven in de kerk van Oenkerk. In de kerk werd te zijner nagedachtenis een kleurrijk rouwbord opgehangen. Het model is gemaakt in Canton. Ook zijn grafsteen van hem en zijn vrouw en dochter ligt er nog in de hal, met de tekst:
De wel edele gestrenge heer Jan de With, collonel en capitain ter zee bij het edele mogende collegie ter admiraliteit in Vriesland, enz. enz., overleed op den 12den september 1781, in den ouderdom van 66 jaaren en omtrent 6 maanden, en is den 20 derzelver maand alhier begraven

Vrouwe Wickje Minnema, weduwe wijlen den wel edelen gestrengen heere Jan de With, in leeven capitain ter zee, enz. enz., stierf den 25 maart 1786, in den ouderdom van 60 jaaren en ruim 6 maanden, en is op den 4 april daar aan volgende alhier begraven

Jongvrouwe Anna de With overleed op den 23 december 1783, in den ouderdom van 27 jaar en ruim 7 maanden, en den 30 derzelver maand alhier begraaven

Uit liefde voor De With voorheen mijn echtgenoot
En dochter Anna, zal het mij ten troost verstrekken
Dat één enkle steen die lijken, na mijn dood
Benevens dat van mij, zal als een grafzerk dekken
Dus sprak de weeuw, en stierf. Drie dochters en vier zoonen
Vervulden moeders wensch, om kinderplicht te toonen


Al met al is er dus veel bewaard gebleven ter nagedachtenis van deze bijzondere zeeman.

En nog was de koek niet op! In een Engelstalige Twitter-post zag ik recent een kaart voorbijkomen die mijn aandacht trok. Het bleek een portolaankaart (een kaart van een haven) van Sint-Helena te zijn uit 1746, waarin de vloot van Jan de With is geschetst. Deze bevindt zich in de collectie van de nationale bibliotheek van Frankrijk in Parijs.
Ik attendeerde Geert van der Veer op deze kaart, die er erg blij mee was. Gelijk ook gaf hij de transcriptie van de tekst op de kaart, waarop de schepen met letters staan aangegeven:


Afbeelding van de E. Oostindische Retour Vlood in den Iaare 1746/ met de namen der scheepen hoe Lang door wie ge Commanddert voor wat Camer die Repatrieren onder Commando van de / E. Heer Jan de Witt Commandeur over gemelde Vlood/ Aldus vertoont hem het Eyland St. Helena van het Schip D. Hebbende het zelve NWSW van hem na Gissing 9 à 10 mijl Zijnde hoog Rotsig Landt.


AFBEELDING VAN DE E: OOSTINDISCHE
Met de naamen der Scheepen hoe lang door wie gecommandeert
E: Heer Jan de Witt Commandeur over gemelde Vloot
A. Leiden 150 Comandeur Jan de Witt
B. Spaanderwout 136 Cap. Luij. Jan Wijnant Meurs
C. Brouwer 136 Cap. Luij. Gerrit Reynders Voff
D. ’t huysz Persijn 136 Cap. Luij. Frederik Schouten
E. Duinhof 136 Cap. Luij. Adriaan Lodewortz.
F. Reijgersdaal 145 Cap. Luij. Willem ‘t Hoen
G. Hoogersmilde 145 Cap. Luij. Otto van Dam


RETOURVLOOD. IN DEN. IAARE 1746
voor wat Camer die Reptriezen, onder Comando van de
N.B. de scheepe H en J en K sijn drie Engelsche Scheepen die onder de Compagnies Vlag Zeijlen
voor Amsterdam            Aldus vertoont hem het Eijland
voor Zeelandt                 St Helena van het Schip D
voor Hoorn                      hebbende het zelve NWTW.
voor Enkhuijsen              van hem na gissing 9 à 10 mijl
voor Amsterdam            zijnde hoog Rotzig Landt
voor Amsterdam
voor Amsterdam


Uit het verslag van Jan de With bleek ook dat hij de snelzeilende Huis Persijn, met aan boord de Fries Adrianus Canter Visscher als onderkoopman, vooruit gestuurd had. Het Rijksmuseum heeft enige jaren geleden een prachtig en kleurrijk manuscript van hem aangekocht waarin het leven aan de Indiase Coromandelkust beschreven wordt.
Ook de familie Canter Visscher heeft een sterke band met Dokkum.

De online database van de Bibliothèque nationale de France, Gallica, is sowieso een bron waar sneupers nog meer interessante zaken kunnen vinden, o.a. de Franstalige reisverslagen van Tinco Lycklama a Nijeholt.

donderdag 8 februari 2018

Tresoar richt Denksportcollectiecentrum op

Martha Kist, collectievormer bij Tresoar, bericht:
Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum start in 2018 met het ‘Denksportcollectiecentrum Tresoar’.

De vier denksporten schaken, bridge, go en dammen (waaronder Fries dammen) zijn in het nieuwe Denksportcollectiecentrum vertegenwoordigd.

Binnen het landelijk netwerk van Openbare Bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie heeft Tresoar al enige jaren het zwaartepunt Denksporten, met name op het gebied van dam- en schaakboeken.
Met de oprichting van het Denksportcollectiecentrum wil Tresoar de belangstelling voor denksporten stimuleren en het gebruik van de collectie voor maatschappelijke en wetenschappelijke doeleinden bevorderen. Voorts wordt gedacht aan het organiseren van een groot internationaal denksportevenement van de vier genoemde denksporten in Leeuwarden in 2020.
Het ‘Denksportcollectiecentrum Tresoar’ wordt opgezet als een netwerkorganisatie die als ecosysteem binnen de denksportwereld samen met partners verbinding wil zoeken. Er wordt  gewerkt aan het vergroten en verstevigen van de nationale en internationale netwerken op het gebied van denksporten en het werven van sponsorgelden om de doelen van het ‘Denksportcollectiecentrum Tresoar’ te kunnen uitvoeren.

De collectie van het nieuwe Denksport­collectie­centrum wordt onder de naam ‘Denksportcollectie Nederland, Tresoar’ aan het publiek ter beschikking gesteld. In 2017 is een belangrijke aanwinst op het gebied van bridge verworven.
De Universiteit van Amsterdam heeft met instemming van de Stichting Herman Filarski, opgericht ter bevordering van de bridgecollectie Nederland,  haar bridgecollecties, die tot voor kort bij de UvA werden bewaard,  naar Tresoar overgebracht. Het betreft schenkingen van de bridgeverzamelaars Jac Fuchs en Bob van de Velde, die ook zijn schaakverzameling aan Tresoar heeft overdragen. Tresoar krijgt daarmee de voor zover bekend grootste bridgecollectie ter wereld in huis die zich in een openbare collectie bevindt.
Voorts wordt aansluiting gezocht bij bibliotheken of organisaties die nationaal en internationaal een belangrijke collectie op het gebied van de denksporten hebben.

Het ‘Denksportcollectiecentrum Tresoar’ wordt terzijde gestaan door een Stuurgroep, bestaande uit een deskundige van elke deelnemende denksport.
De leden zijn Bob van de Velde (bridge), Liuwe Westra (dammen), Theo van Ees (go), Remco Heite (schaken). De stuur­groep ondersteunt bij de aanschaf van internationale literatuur op het gebied van de vier denksporten en het vullen van hiaten in de historische collectie. Tevens zijn zij de contactpersonen die met de respectieve communities van hun denksport in verbinding staan en activiteiten kunnen initiëren.

woensdag 7 februari 2018

Ambachtslieden en studenten brengen tradities Elf Steden tot leven

Frisian Colorists & Restorers is een ambachtelijk bedrijf, dat is gevestigd in de Blokhuispoort te Leeuwarden. Het is een restauratieatelier voor antiquarische boeken en landkaarten. Ook zijn ze specialist in het handmatig inkleuren van antieke prenten.

FCR ziet het als hun missie om de mooie, oude tradities van hun vak door te geven aan een nieuwe generatie. Om dat te bereiken, werken ze momenteel aan een bijzonder project. Ze willen zo een vertaalslag maken naar het hier en nu, door de tijdloze schoonheid van Friesland te benadrukken.

In het kader van LF2018 maken zij een uniek prentenboek met als thema de Elf Steden. De uitgave wordt een ‘proeve van bekwaamheid’ voor hun vakgebied, maar ze werken ook samen met verschillende ambachtslieden en studenten van de NHL.

Heden en verleden komen samen, krachten worden gebundeld, en het belang van het Fries cultureel erfgoed wordt benadrukt. Ook willen ze graag de tradities eren, die aan het handmatig inkleuren zijn verbonden. In het prentenboek zal dit oude ambacht (onder andere), onder de aandacht worden gebracht.

Inkleuren was met name in de Gouden Eeuw een veelvoorkomend en belangrijk beroep in Nederland. Eeuwenlang werden speciale edities van boeken gedrukt, gebonden, en gekleurd voor een staatshoofd. In de lijn van deze traditie, wordt het prentenboek speciaal vervaardigd voor een hoogwaardigheidsbekleder.

FCR is voor het project nog op zoek naar een aantal bijzondere historische verhalen, uit de omgeving van Sneek, Ylst en Bolsward. Suggesties hiervoor zijn van harte welkom.
Een kleine sneak preview van de uitgave ziet u in de afbeelding bij dit artikel hierboven.
Van Dokkum wordt het verhaal van de 17e eeuwse zeerovers van onze redacteur Nykle Dijkstra opgenomen.

Om het sympathieke project ook financieel rond te krijgen is de organisatie nog wel op zoek naar aanvullende fondsen. Wie tips heeft melde zich bij projectleider Evelien de Boer!
.

donderdag 1 februari 2018

Genealogysk Jierboek 1990-2016 Fryske Akademy nu online

Vanaf vandaag zijn de bekende Genelaogyske Jierboeken (vroeger: Jierboekjes) van de Fryske Akademy online door te bladeren. Het betreft de jaargangen 1990 t/m 2016.

Uiteraard is dit heel goed nieuws voor Friese sneupers met interesse voor genealogie en
streekgeschiedenis.

Om een aantal voorbeelden te noemen die interessant zullen zijn met betrekking tot ons onderzoeksgebied Noordoost-Friesland of bijvoorbeeld maritieme of kunstgeschiedenis:

In Genealogysk Jierboek 2014 de genealogie Binckes/Benckes, waarin de 'vergeten Friese zeeheld' Jacob Binckes voorkomt.

Kwartierstaat Sipkes (Ameland) in Genealogysk Jierboek 2015.

De Dokkumer familie Van Sinderen en Hanya uit Holwerd en grafkelders op het kerkhof van Oudwoude evenals Van der Mey (oa Ternaard) in Genealogysk Jierboek 2009.

Genealogysk Jierboek 2001 met de familie van de Friese admiraal Tjerk Hiddes de Vries.

De familie Eskes uit Kollum (oa bekend van Bote Eskes) wordt in Genealogysk Jierboek 1990 besproken.

Verder, verspreid over diverse nummers, genealogie van Friese adel, zoals Burmania, Lycklama a Nijeholt en anderen.

De mooiste uitgave is eigenlijk wel die van Genealogysk Jierboek 1993, waarin burger-/familiewapens van vele families uit Dokkum en andere plaatsen in Noordoost-Friesland worden getoond, met enkele genealogische gegevens. Gerrit Hesman was de maker van het origineel.

Indexen van oudere jaargangen (die deels nog gedigitaliseerd worden, of anders op papier beschikbaar zijn in de diverse bibliotheken en archieven):
Kortom, een prachtige bron om eens nader te bestuderen. En hopelijk doet u nog een mooie aanvullende vondst voor uw eigen familiegegevens in de Genealogyske Jierboeken online!

woensdag 31 januari 2018

Verzwegen zeeheld Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld

Op 2 februari 2018 verschijnt bij uitgeverij Walburg Pers het boek Verzwegen zeeheld.Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld van Jan de Vries. De uitgave wordt gepresenteerd
bij de opening van de tentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum te Sneek.

Over Jacob Benckes was weinig bekend en zijn positie op de oorlogsvloot was een mysterie: Hoewel hij geen hoofdofficiersrang had, werd hij drie keer uitgezonden als leider van belangrijke missies. Verzwegen zeeheld werpt nieuw licht op de herovering van Nieuw-Nederland in 1673, het belangrijkste wapenfeit van Jacob Benckes, dat hem in de geschiedschrijving echter nooit is toegekend. Hij is de laatste vertegenwoordiger genoemd van de agressieve Nederlandse zeemacht uit de zeventiende eeuw.

Dit boek is geen biografie. Behalve twee portretten, geschilderd door Nicolaes Maes, bleef van zijn persoonlijke leefwereld weinig bewaard. Slechts door het opdiepen van vele veelal zakelijke documenten is zijn levensloop te volgen. Enkele brieven aan zijn opdrachtgevers gunnen ons een kijkje in zijn persoonlijkheid. Hij groeide op als jongste van zeven in een zeemansgezin in het Friese Koudum. Als jongen ging hij al mee naar zee en vanaf zijn negentiende tot zijn zevenentwintigste jaar was hij koopvaardijschipper.

Zijn keuze voor de admiraliteit van Amsterdam was geen toeval en Benckes was daar zeker niet de enige officier uit de schippersgemeenschap van de Friese Zuidwesthoek. Opvallend snel viel zijn benoeming tot kapitein-ter-zee. Uiteraard vocht hij in de diverse zeeslagen van zijn tijd, zoals de beroemde Tocht naar Chatham. Door twee missies naar West-Indië is zijn naam voor altijd verbonden aan die contreien. Jacob Benckes sneuvelde in 1677 op het Caribische eilandje Tobago.

Verschijning
Deze uitgave verschijnt februari 2018.

Ter gelegenheid van Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld organiseert het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek een tentoonstelling over Jacob Benckes.
De opening van de tentoonstelling en boekpresentatie vinden plaats op 2 februari in het Fries Scheepvaartmuseum. De expositie loopt van 2 februari tot 6 mei.

maandag 29 januari 2018

De meest vergeten schipbreuk uit de Vaderlandse geschiedenis

Het dagboek van de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat nu eindelijk beschikbaar in toegankelijk Nederlands!

Vrijdag 26 januari verscheen “Het dagboek van de Amelander walvisvaarder HIDDE DIRKS KAT.
De meest vergeten schipbreuk uit de vaderlandse geschiedenis.” Het is een hertaling van een bijzonder reisverslag uit de achttiende eeuw.

Tijdens het rampjaar 1777 leed de Amelander walvisvaarder Hidde Dirks Kat schipbreuk voor de kust van Groenland. Pas in 1818 verscheen zijn verhaal over deze reis onder de naam “Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778.”
De daarin beschreven ontberingen zijn talrijk en verschrikkelijk. Schepen die door het ijs ingesloten raken en worden verbrijzeld; manschappen die zich op ijsschotsen in leven moeten zien te houden of die bevriezen of verdrinken. Uiteindelijk worden ze gered door de “wilden”, de plaatselijke bewoners die we nu Inuit noemen. Het dagboek is ook 200 jaar na verschijning nog steeds spannend en actueel.
In het tweede deel van dit boek gaan een aantal auteurs nader in op het dagboek. Waarom verscheen dit dagboek pas in 1818 en niet al in 1778? Was Hidde Kat wel de echte schrijver? Wat gebeurde er precies in het rampjaar 1777? Waarom gingen wij Nederlanders ter walvisvaart? Hoe koud is koud ?

Vrijdag 26 januari vond de boekpresentatie plaats op Ameland. Daarbij werd tevens het Hidde Dirks Kat jaar 2018 ingeluid.
Het boek is een co-productie van Uitgeverij Wijdemeer en Mauritsheech Publishers.
Het is voor € 14,95 te koop in de boekwinkel.

Inhoud:
Deel 1
Dagboek eener reize ter walvisch- en robbenvangst gedaan in de jaren 1777 en 1778
Deel 2
-    Het dagboek in context - Dolph Kessler
-    De laatste walvisvaart van Hidde Dirks Kat - Louwrens Hacquebord
-    Zeer zeldzame lotgevallen. De meerstemmigheid van het dagboek van commandeur Hidde Dirks Kat - Hans Beelen
-    Een wildeman in zijn schuitje - Gerrit Jan Zwier
-    Het Ameland van Hidde Dirks Kat - Aukje van Dijk
-    Het levensverhaal van Hidde Dirks Kat - Marjan Procee
-    Was Hidde Dirks Kat een held? - Gijs van der Ham
-    Het ijs. Het grote ijs! - Marcel Sijm

Boekgegevens:
Vormgeving: Wouter Nijman
Hertaling: Jantine van der Knaap en Anna Trap
Tekeningen: Egbarta Veenhuizen
Fotografie: Dolph Kessler
Omvang: 112 p.
Uitvoering: hardcover
ISBN 978 949 205 241 4
Uitgave: Wijdemeer& Mauritsheech Publishers
Een uitgave in het kader van het Hidde Dirks Kat jaar 2018
Verschijningsdatum: 25 januari 2018
Prijs: 14,95

vrijdag 19 januari 2018

Lezing door Pieter Sijtsma: “Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel”


Gemeentehuis Dongeradeel lezing 21 feb 2018De lezing wordt gehouden op woensdag 21 februari aanstaande

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Doopsgezinde/Remonstrantse Kerk aan de Legeweg te Dokkum

Korte inhoud lezing:

Bijna 35 jaar Gemeente Dongeradeel“  door de heer Pieter  Sijtsma.

Op 1 januari 1984 ontstond de gemeente Dongeradeel. Hiermee waren de drie voormalige gemeenten Oost- en Westdongeradeel en Dokkum opgeheven. 

Aan de hand van diverse gebeurtenissen in de afgelopen 35 jaar wordt u meegenomen naar hoe het was rond het jaar 1984 en hoe we er nu voorstaan in 2018. Wat is er verdwenen en welke ontwikkelingen hebben er in de 35 jaar plaatsgevonden.
Maar ook, wat is er niet veranderd? Zo wordt er onder andere aandacht geschonken aan het bestuur en de ambtenaren van de gemeente, de cultuur, sport en recreatie, het onderwijs, de economie. de agrarische sector en de kerken.

Waarom werd het betalen voor een inrit over de stoep van de gemeente in Dokkum afgeschaft en hoe zat het nou precies met de ontwikkeling van de Zuiderschans? Waarom moest men voor het aanvragen van een bijstandsuitkering naar Metslawier en voor een kapvergunning naar Ternaard?

Zomaar een aantal vragen die tijdens deze lezing ter sprake kunnen komen. Bent u nieuwsgierig geworden? Kom dan op 21 februari naar de lezing. Van harte welkom!

Spreker Pieter Sijtsma was ambtenaar van de gemeente Dongeradeel, tegenwoordig ook wel stadsgids en verzorgt rondleidingen in het Gemeentehuis.

dinsdag 2 januari 2018

Bijeenkomst Maritime Skiednis met Amelander ramen

De Wurkgroep Maritime Skiednis van de Fryske Akademy nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst op zaterdag 20 januari 2018.
Deze wordt gehouden in Tresoar, Boterhoek 1 in Leeuwarden.
Meldt u zich wel even van tevoren (voor 13 januari) aan per email bij Jelle Jan Koopmans.

Het programma

 9.30         Inloop / koffie         
 10.00     Huishoudelijke bijeenkomst

  • Opening / welkom
  • Mededelingen van het bestuur
  • Verslag ledenbijeenkomst 8 oktober 2016
  • Publicaties wurkgroep
  • Symposium 2018 (Zeevaartonderwijs)
  • Het project 'houtvaart' (Culturele hoofdstad 2018)
  • Nieuwe activiteiten  
  • Rondvraag
  • Afsluiting huishoudelijk gedeelte
10.30         Pauze: koffie

Wetenschappelijke gedeelte

10,45        De kerkramen van Hollum in een Maritiem historisch perspectief, Jacob Roep. Zie voor details ook De Sneuper nummer 111 en nummer 115.          
           
11.15        Het boek 'Verborgen zee aanzichten', Jaap de Jong                             
  
Afsluiting wetenschappelijk gedeelte

De vergadering en voordrachten zijn overwegend in het Nederlands.

vrijdag 22 december 2017

De Vrije Fries 2017 in kleurrijk nieuw jasje

De Vrije Fries is vanaf vandaag verkrijgbaar in een nieuw jasje!  
Jaarboek de Vrije Fries, een uitgave van het Koninklijk Fries Genootschap en de Fryske Akademy, verschijnt met ingang van dit jaar in een compleet nieuwe layout.  
Het oudste jaarboek van Fryslân (sinds 1839) is nu helemaal full colour. Het formaat is royaler, er zijn meer paginagrote illustraties opgenomen en ook het binnenwerk is opnieuw vormgegeven. Van der Let & Partners in Heerenveen is verantwoordelijk voor het nieuwe ontwerp.
De Vrije Fries is een wetenschappelijk, peerreviewed jaarboek. De inhoud bestaat uit interessante en afwisselende wetenschappelijke artikelen en essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis, kunst, literatuur en archeologie. Ook dit jaar is er weer een themadeel, dit keer over Sport (-geschiedenis) in relatie tot Fryslân.
De Vrije Fries is voor € 19,50 in de losse verkoop verkrijgbaar bij de Afûk-winkel, Boterhoek 3 in Leeuwarden. Met ingang van 2017 is het boek ook via boekhandel Van der Velde in Friesland en Groningen verkrijgbaar.
Via de website van De Vrije Fries zijn jaargangen 1839 t/m 2014 digitaal raadpleegbaar.


Rutger van der Velde van boekhandel Van der Velde krijgt de nieuwe Vrije Fries aangeboden door Marijn Molema, redactievoorzitter van De Vrije Fries (links) en Hotso Spanninga, voorzitter van het Koninklijk Fries Genootschap (rechts). Foto De Vrije Fries 

Wie lid wordt van het Koninklijk Fries Genootschap ontvangt ruime voordelen: het jaarboek De Vrije Fries (ter waarde van €19,50), samen met 6 nummers van het tijdschrift Fryslân (ter waarde van € 29,95) én onbeperkt vrije toegang voor lid en gezin tot het Fries Museum voor slechts € 42,50 per jaar, zie http://www.friesgenootschap.nl/index.php/nl/lid-worden

Inhoudsopgave De Vrije Fries, deel 97, 2017:
Fan de redaksje / Van de redactie
THEMA: VAN BUORSKIP TOT GLOBAL VILLAGE: SPORT EN IDENTITEIT
- Ludodiversiteit of identiteitsconstructie? Traditional sports and games in de cultuurgeschiedenis, Daniël Rewijk.
- Sport and cultural identity in Brittany. From pre-modern contests to post-modern contexts, Philip Dine.
- Paerk and varpa. Traditional sport and regional identity on Gotland, Leif Yttergren.
- Us Atsje! Atje Keulen Deelstra: schaatsster in Friesland, vrouw van de natie, Marieke Verweij.
- Beeldvorming van het kaatsen. Van ‘spel der pootelingen’ naar cultuursport, Pieter Breuker.

BIJDRAGEN
- Friese Lieve Vrouwen. De verering van Onze Lieve Vrouw van Leeuwarden en Onze Lieve Vrouw van Zevenwouden in de vroege zestiende eeuw, Lianne van Beek.
- De geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker. Ontstaansgeschiedenis, oorspronkelijke gedaante en latere aanpassingen, Ige Verslype, Annemieke Heuft en Margriet van Eikema Hommes.
- De guillotine in Leeuwarden en Groningen in de Franse tijd, 1810-1813, Henk Boels.
- Friese slaveneigenaren in Suriname en Curaçao in beeld. Compensatiegelden vanwege de afschaffing van de slavernij als lens op Friese betrokkenheid bij slavernij, Margriet Fokken.

ESSAY
- Gjin miensker sûnder mienskip, Eddy Wymenga.

KRONIEK
- Archeologische Kroniek van Fryslân over 2016, Nelleke IJssennagger.

Jaarverslag Koninklijk Fries Genootschap over 2016.